Totaal aanbod
Kwaliteit
Levertermijnen
Groep A. De Witte
Partners
Certificaten
VAWI
Weekfolder
Maandfolder
Aanmelden promo
FOLDERS
Klant worden
Klachtenopvolging
Privacystatement
Algemene V.V.
SERVICE
Vacature
Open sollicitatie
VACATURE
CONTACT
ONLINE BESTELLEN
MENU
ONLINE BESTELLEN
ONLINE BESTELLEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze leveringen zijn onderworpen aan de volgende algemene verkoops- voorwaarden die de koper uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden en die een onsplitsbaar geheel uitmaken met onze offerte:
1) De verzendingen geschieden uitsluitend op risico van de koper.
2) Alle klachten dienen bij de levering te worden gedaan en zijn ongeldig naderhand.
3) Ingeval van achterstallige betaling houden wij ons het recht voor ofwel de verdere verkoop te vernietigen ofwel de leveringen te schorsen tot betaling is gebeurd.
4) Onze rekeningen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar te Antwerpen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij wanbetaling de koper van rechtswege verwijlintresten verschuldigd is van 1,25% per maand vanaf factuurdatum, zonder ingebrekestelling. Ingevolge wanbetaling is tevens een schadebeding volgens verkoops- voorwaarden verschuldigd welke conventioneel en onverminderd is vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van E 100.
5) Ongevallen, werkstaking, vorst, brand, oorlogstoestand en andere omstandigheden welke onze fabricatie, onze bevoorrading of het ver- voer kunnen belemmeren of beletten worden beschouwd als overmacht en zijn ten onze voordele voorbehouden. Overmacht stelt ons vrij van alle verantwoordelijkheid.
6) Wij aanvaarden tegenover de koper of derde geen enkele aansprake- lijkheid voor schade, die direct of indirect mocht veroorzaakt zijn door van ons afgenomen goederen, of het gebruik daarvan, zulks ongeacht de aard der schade.
7) Betreft de aardappelen houden wij ons aan de RUCIP-reglementen (uitgave 1972) inbegrepen de arbitrageclausule van Art. 36.
8) In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.
9) Eventuele vergoedingen kunnen het factuurbedrag nooit te boven gaan.
10) Indien vermeld op de verpakking zijn citrusvruchten behandeld met: difenyl
orthofenylfenol thiabendazol of elke andere bewaringsbehandeling.
11) De prijzen vermeld op onze leveringsnota’s zijn richtprijzen. Alle andere voorwaarden dan bovengenoemde moeten om geldig te zijn steeds schriftelijk door ons zijn aanvaard binnen de 8/acht dagen.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos livraisons sont régies par les conditions générales de ventes suivantes, que le client déclare accepter explicitement et qui sont inséparables de l’offre:
1) L’expédition est au seul risque du client.
2) Toute réclamation n’ayant pas été formulée à la livraison est sans valeur.
3) En cas de retard dans les paiements nous nous réservons le droit soit d’annuler les commandes en cours, soit de suspendre les livraisons en attendant le paiement.
4) Nos factures sont payables au grand comptant à Anvers. Il est explicitement convenu que faute de paiement, la facture portera de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de 1,25% par mois et ceci à partir de la date de facturation. En plus, le montant de la facture sera majoré d’un intérêt forfaitaire et irréductible de 10% avec un minimum de E 100 à titre de dommages et intérêts.
5) Accidents grèves, gel, incendie, guerre ou autres circonstances qui pourraient interrompre notre fabrication, la livraison ou le transport sont considérés comme force majeure et nous décharge de toute responsabilité.
6) Nous n’acceptons aucune responsabilité pour dommages de quelle nature soient ils, qui directement ou indirectement pourraient être causés par nos marchandises ou leur usage.
7) Concernant les pommes de terre nous nous référons aux règles RUCIP (édition 1972) y compris la clause d’arbitrage de l’Art. 36.
8) En cas de litige les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers sont seuls compétents.
9) D’éventuelles interventions pour dommages ne pourront jamais dépasser le montant de la facture.
10) Si indiqué sur l’emballage, les produits citrus sont traités avec: difenyl orthofenylfenol thiabendazol ou tout autre traitement de conservation.
11) Les prix indiqués sur nos notes d’envoi le sont à titre indicatif.
12) Pour être valable, toutes les conditions autres que celles précitées doivent être confirmées par nous par écrit endéans les 8/huit jours.

Met vriendelijke groet,

Directie Vawi NV

 

Met vriendelijke groet,

Directie Vawi NV